PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO AREÁLU SKALKA FAMILY PARK

Platnost: od 1.6. 2019

Provozovatel: Skalka family park s.r.o., se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČ: 286 29 337

Adresa areálu: Vřesina 907, 742 85, GPS: 49.818415, 18.138561

Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků areálu Skalka family park. Návštěvníkem se rozumí každá osoba vstupující do areálu Skalka family park, bez ohledu na její věk. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se tímto provozním řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu Skalka family park souhlasíte a potvrzujete seznámení s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí a zavazujete se provozní řád, pravidla pro užívání atrakcí a pokyny personálu dodržovat.

Vstup na atrakce je možný pouze v provozní době areálu a po zakoupení vstupenky.

Za nezletilé návštěvníky užívající atrakce areálu je plně odpovědný jejich zletilý doprovod. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Doprovod je povinen seznámit s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí nezletilé návštěvníky, a to způsobem přiměřeným jejich věku.

Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu areálu, jednotlivých atrakcí nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být vyloučeni z areálu (vstupné se nevrací).

Všechny části, zařízení a atrakce areálu smí být používány pouze v souladu s jejich určením a při splnění stanovené věkové kategorie. Návštěvníci berou na vědomí, že veškeré atrakce a herní zařízení se používají na vlastní nebezpečí.

Vstup na veškeré atrakce v areálu je z provozních důvodů povolen pouze ve vhodném sportovním oblečení a pevné obuvi. Provozovatel doporučuje sportovní oblečení bez tkaniček a zipů a vstup bez brýlí (hrozí nebezpečí úrazu).

Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a vnějších částech skákacích hradů je zakázáno. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána.

Na všech skluzavkách a tubingové dráze platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu.

Návštěvníci jsou povinni respektovat doporučenou správnou pozici při sjezdu a přizpůsobit jízdu rychlosti atrakce; po sjezdu jsou povinni okamžitě opustit dojezdovou plochu.

Doprovod je povinen předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřiště, toto zařízení překontrolovat, zda je z hlediska bezpečnosti dětí v pořádku.

Areál je z důvodu ochrany majetku monitorován kamerovým systémem.

Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí, provoz v areálu může být dočasně omezen. Jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Z důvodu bezpečnosti nebudou atrakce provozovány při deštivém nebo přeháňkovém počasí.

V areálu platí zákaz volně pobíhajících psů nebo jiných zvířat a jejich vypouštění do prostoru dětského hřiště a ohrad mini ZOO. Povinností osoby odpovědné za zvíře je uklízet jeho exkrementy.

V celém areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, držet střelné, bodné nebo sečné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, pyrotechnické pomůcky a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

Na atrakcích a v prostorách minizoo je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové látky.

V areálu je zakázána jízda na jízdním kole v prostoru instalovaných herních prvků.

Na atrakce nesmí být vnášeny obaly ze skla či porcelánu, jakékoliv jídlo ani pití. Platí zákaz žvýkání na atrakcích.

Při používání všech zařízení a zeleně v areálu platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení.

Každý návštěvník ručí při použití všech zařízení areálu za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem, ať už provozovateli, nebo sobě samým či jiným návštěvníkům. Za nezletilé návštěvníky ručí jejich doprovod. Ručení provozovatele za škodu je omezeno na hrubé vlastní zavinění.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě ani jiným osobám pohybujícím se v areálu.

V areálu jsou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy, zveřejňované na webu a sociálních sítích provozovatele (pro případ odvolání souhlasu kontaktujte provozovatele).

Provozovatel neodpovídá za volně odložené věci, za věci odložené na místech, které k tomu nejsou určené ani za věci, které se obvykle neodkládají. Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí.

V Ostravě dne 1.6. 2019

 

Skalka family park s.r.o.
Ing. Roman Vank
jednatel

 

Výňatek z přepravního řádu  SKI areálu Skalka family park

 

1.      Cestující je povinen dodržovat Přepravní řád a pokyny dopravcem pověřených osob.

2.      Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu SKI AREÁLU Skalka family park (dále jen „Přepravní řád“) a pokynů dopravcem pověřené osoby.

3.      Cestující je dále povinen mít u sebe platnou jízdenku a na požádání pověřené osoby dopravce se touto jízdenkou prokázat.

4.      Cestující je povinen před nástupem na lyžařský vlek projít odbavovacím zařízením, které kontroluje platnost jízdenky a které jízdenku eviduje.

5.      Cestující je povinen respektovat a dbát dopravních značení a příkazových cedulí umístěných na lyžařském vleku či na lyžařských tratích.

6.      Cestující je povinen nastupovat a vystupovat z lyžařského vleku v označených místech či v místech určených dopravcem pověřenou osobou.

7.      Cestující je povinen dodržovat stanovené sjezdové trati.

8.      Cestující je povinen dodržovat platné pravidla FIS vyvěšené v prostorách areálu.

9.      Dopravce je povinen podávat informace o cenách, provozu lyžařských vleků, podmínkách provozu na lyžařských vlecích a povětrnostních podmínkách na místech k tomu určených (tj. zejména na pokladnách, v prostorách nástupu) a rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. zejména na www.skalkaostrava.com ).

10.   Dopravce je bez dalšího (tj. např. bez předchozího upozornění) v případě nedodržování Přepravního řádu či pokynů dopravcem pověřené osoby, a/nebo v případě porušování obecně závazných právních předpisů, potažmo při ohrožení bezpečnosti a zdraví lyžařů, poškozování přírody a krajiny či majetku dopravce nebo jiných osob, oprávněn zavolat polici, strážce či správce chráněné oblasti a/nebo vyloučit cestujícího z přepravy tím, že ho nepustí na lyžařský vlek, nebo mu znemožnit jízdu na lanovce či vleku odebráním jízdenky a/nebo poškozením magnetického čipu na jízdence.

11.   Ruční zavazadla má právo si cestující vzít sebou bezplatně, sám si zajišťuje jeho přepravu, resp. vyložení při výstupu a dohled při přepravě.

12.   Na unašeči lyžařského vleku určeného pro jednu osobu je dovolena přeprava pouze jedné osoby.

13.   Z bezpečnostních důvodů není cestujícím dovolena přeprava dětí pomocí druhé osoby následujícími způsoby: v náručí, na koleně, na zádech, mezi nohama, v podpaždí či jiným způsobem.

14.   Cestujícím není dovoleno během jízdy vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici, a/nebo nastupovat na lyžařský vlek mimo nástupní stanici a/nebo křižovat trasu lyžařského vleku, potažmo dělat oblouky pod lanem v průběhu jízdy na lyžařském vleku

15.   Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.

16.   Přednost v jízdě při nástupu na lyžařské vleky je dána jen a pouze pověřeným osobám dopravcem.

17.   Dopravce si vyhrazuje právo uzavřít lyžařský vlek z provozních důvodů v případě nepřízně počasí (zejména silný vítr, bouře), nezpůsobilosti sjezdových tratí, technických poruchách a v jiných případech vyšší moci, přičemž náhradu jízdného a jiných nákladů dopravce cestujícím neposkytuje, vyjma následujících případů:

 

·        v případě úrazu způsobeném v lyžařském areálu SKI AREÁL Skalka family park, nikoli však mimo vyznačené a upravené sjezdové tratě, a to za předpokladu potvrzení Horské služby či záchranné služby;

 

·        v případě nemoci prokázané dokladem od lékaře;

 

·        při technické poruše více jak 2 dopravních zařízení v areálu SKI AREÁL Skalka family park, trvající déle než dvě hodiny.

 

18.   Děti do šesti let lze na lyžařských vlecích přepravovat jen s doprovodem osoby starší 18 let.

19.   Dopravcem pověřená osoba je oprávněna zakázat využití lyžařského vleku a sjezdových tratí osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek.